ဒဂုန္တာရာ Category

(၁)ဒဂံုတာရာ – ေမ၁
(၂)ဒဂုန္တာရာ ႏွင့္ ၾကည္ေအး – စိမ္းၿမညတစ္ည၂
ဒဂုန္တာရာ – ၿမိဳင္၃
(၄)ဒဂုန္တာရာ၊ၾကည္ေအး – အိပ္မက္အၿပင္ကလူ၄
(၅)ဒဂုန္တာရာ – သံုးႏွစ္သံုးမိုးပိုးထီးငုဝါပြင့္ အၿပာႏု၅

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: