နတ္ႏြယ္ Category

(၁)နတ္ႏြယ္ – မိုေရဗီးယား၏အတိုင္းအတာမ်ား ႏွင့္ တျခားဝတၳဳတိုမ်ား
(၂)နတ္ႏြယ္ – ကမာၻ႔စာေပ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း
(၃)နတ္ႏြယ္ – ဒက္ဇယ္လာ
(၄)နတ္ႏြယ္ – မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ
(၅)နတ္ႏြယ္ – ရတနာလိုဏ္ဂူ
(၆)နတ္ႏြယ္ – ေရေအာက္တေစၦ
(၇)နတ္ႏြယ္ – အလည္လာတ့ဲ မိန္းကေလးရယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: