အၾကည္ေတာ္ Category

(၁)အၾကည္ေတာ္ – အသည္းကြဲ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ
(၂)အၾကည္ေတာ္ – ဝါရင့္အေရာင္းထိုင္း
(၃)အၾကည္ေတာ္ – ေဆြတစ္ရာ ေမာင္တစ္က်ိတ္
(၄)အၾကည္ေတာ္ – သဲလွည္း
(၅)အၾကည္ေတာ္ – ေအာင္ေျမ
(၆)အၾကည္ေတာ္ – ေရႊမိုးသည္း
(၇)အၾကည္ေတာ္ – နတ္ေနကိုင္း
(၈)အၾကည္ေတာ္ – ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္သူေျပာေသာသူ႔ခ်စ္သူအေၾကာင္း
(၉)အၾကည္ေတာ္ – ကၽြန္ေတာ္ေထာင္းခဲ့ေသာေပါင္မ်ား
(၁၀)အၾကည္ေတာ္ – သံသရာအေကြ႔တစ္ရာ
(၁၁)အၾကည္ေတာ္ – ဇ
(၁၂)အၾကည္ေတာ္ – တခါက .. ငယ္ငယ္ေလးေတြ
(၁၃)အၾကည္ေတာ္ – ျပဳတ္ထြက္သြားေသာ ေက်ာရုိးဆစ္ေလးမ်ား
(၁၄)အၾကည္ေတာ္ – သားဘီလူး
(၁၅)အၾကည္ေတာ္ – ဘီလူး
(၁၆)အၾကည္ေတာ္ – စြယ္စုံလက္ေဆာင္
(၁၇)အၾကည္ေတာ္ – လွအုိးကြဲ
(၁၈)အၾကည္ေတာ္ – ျမစ္ျပင္ေပၚထက္က်န္ေနေသာေျမြေျခရာမ်ား
(၁၉)အၾကည္ေတာ္ – ေတာသားၾကီး
(၂၀)အၾကည္ေတာ္ – ေယာကၡမနဲ႕ တစ္ေထာင့္တစ္ည
(၂၁)အၾကည္ေတာ္ – နတ္ျပည္၏နံနက္ခင္း
(၂၂)အၾကည္ေတာ္ – ေနတစ္ျခမ္း လတစ္ျခမ္း
(၂၃)အၾကည္ေတာ္ – ရီတန္းေအာ့ဖ္ ဘီလူး
(၂၄)အၾကည္ေတာ္ – မိုးတိမ္ပုံျပင္
(၂၅)အၾကည္ေတာ္ – အိပ္မက္အပိုဒ္ခြဲ ၉
(၂၆)အၾကည္ေတာ္ – အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုႀကီး ႏွင့္
(၂၇)အၾကည္ေတာ္ – ပိုးေကာင္မ်ား
(၂၈)အၾကည္ေတာ္ – ကေဝပ်ိဳ၏နိဒါန္း
(၂၉)အၾကည္ေတာ္ – ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြ မိုးထားတဲ့အိမ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: