ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း ၂၀၀၈

(၁)ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း ၂၀၀၈

Comments are closed.

%d bloggers like this: