ကံခၽြန္ Category

(၁)ကံခၽြန္ – မႏ ၱေလးျမိဳ႕ကလူေတြအေၾကာင္း
(၂)ကံခၽြန္ – ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဟာသဝတၳဳတိုမ်ား
(၃)ကံခၽြန္ – ၾကားဖူးနားဝ ဟာသပံုျပင္မ်ား (၁)
(၄)ကံခၽြန္ – အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ ေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္း (၁)
(၅)ကံခၽြန္ – အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ ေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္း (၂)
(၆)ကံခၽြန္ – ဒါကဒီလိုရွိတယ္ ဟိုဟာကဟိုလိုရွိတယ္
(၇)ကံခၽြန္ – ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ ဟာသမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: