ခ်စ္စံဝင္း Category

(၁)ခ်စ္စံဝင္း – ရွက္ျပံဳး
(၂)ခ်စ္စံဝင္း – လယ္တီအင္းနံေဘးမွ ျခေသၤ့မင္းဟိန္းသံ
(၃)ခ်စ္စံဝင္း – ဘဝ၏အလွတရားကိုရွာေဖြျခင္း
(၄)မခ်ဳိေမာ္+ခ်စ္စံ၀င္း – ေဒါင္းဖတ္စာပုံျပင္မ်ား
(၅)ခ်စ္စံဝင္း – တီထြင္မႈေမွာ္ဝဇၨာႀကီး အယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္
(၆)ခ်စ္စံဝင္း – အေမ ႏွင့္ အေမအေၾကာင္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: