တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ Category

(၁)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – လြမ္း
(၂)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – အိုင္က်ဴ မည္မွ်ပံု၍ ယံုရမည္နည္း
(၃)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – ေႏြကႏာၱဦး
(၄)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္
(၅)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – သူငယ္ခ်င္းလို႔ပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ခိုင္
(၆)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – လြမ္းေတးမဆံုးေစႏွင့္ေစာသခင္
(၇)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – ႏွင္းေငြ႔တစ္ေထာင့္ မိုးတစ္ေမွာင့္
(၈)တကၠသုိလ္ ဘုန္းႏုိင္ – ေမာင့္ဘဝညအလားကြယ္
(၉)တကၠသုိလ္ ဘုန္းႏုိင္ – ပညာရဲ႕ သေဘာ
(၁၀)တကၠသုိလ္ ဘုန္းႏုိင္ – ရွားေလာ့ေဒဝီ ႏွင့္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာမ်ား
(၁၁)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – မိုးေတြရြာမွျဖင့္လွ်င္ကြယ္
(၁၂)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – တန္ခူးေလႏွင့္ေလ်ာေတာ့သည္
(၁၃)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – မ်က္ရည္ေလာကမ်ား၏ ဟိုမွာဘက္
(၁၄)တကၠသုိလ္ ဘုန္းႏုိင္ – မုိးညအိပ္မက္ျဖဴ
(၁၅)တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – ဝသန္ေလခ်ိန္မွန္ကူး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: