ခင္ေမာင္တိုး Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 14, 2009 by minwathone

(၁)ခင္ေမာင္တိုး – အေမရိကန္သမၼတတို႔ရဲ႕ ဟာသမ်ား

Advertisements

ခင္ေမာင္ညိဳ Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 14, 2009 by minwathone

(၁)ခင္ေမာင္ညိဳ – နိယာမ ဗဟိုျပဳ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ကၽြန္း Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 14, 2009 by minwathone

(၁)ကၽြန္း – ကာရန္မဲ့နိဒါန္း
(၂)ကၽြန္း – ၾကယ္စင္မွတ္တမ္း
(၃)ကၽြန္း – အိပ္မက္တို႔ေစရာ

ကံခၽြန္ Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 14, 2009 by minwathone

(၁)ကံခၽြန္ – မႏ ၱေလးျမိဳ႕ကလူေတြအေၾကာင္း
(၂)ကံခၽြန္ – ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဟာသဝတၳဳတိုမ်ား
(၃)ကံခၽြန္ – ၾကားဖူးနားဝ ဟာသပံုျပင္မ်ား (၁)
(၄)ကံခၽြန္ – အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ ေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္း (၁)
(၅)ကံခၽြန္ – အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ ေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္း (၂)
(၆)ကံခၽြန္ – ဒါကဒီလိုရွိတယ္ ဟိုဟာကဟိုလိုရွိတယ္
(၇)ကံခၽြန္ – ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ ဟာသမ်ား

ကုသ Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 13, 2009 by minwathone

(၁)ကုသ – ဝဇီကိုင္ႏွင့္ဟာသဝတၳဳတိုမ်ား
(၂)ကုသ – နတ္ရထား

ကိုတာ Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 13, 2009 by minwathone

(၁)ကိုတာ – ေတြးသူမ်ား

ကိုစစ Category

Posted in မင္း၀ႆုန္၏(March) သိမ္းထားေသာစာအုပ္မ်ား, အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာမ်ား on March 13, 2009 by minwathone

(၁)ကိုစစ – ပန္းတစ္ဆုပ္နဲ႔ ရင္ၿပတင္း
(၂)ကိုစစ – လိႈင္းၿဖတ္လမ္း